چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ – ۹:۴۵


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۵۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۵۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۶۲۰ و ۱٫۱۶۳۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۹۰ و ۱٫۳۶۰۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۳٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۲٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۲٫۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۳٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۳۰ و ۱۱۳٫۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۸۰ و ۰٫۹۰۶۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۴۱۰ و ۰٫۷۴۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۸۰ و ۱٫۲۵۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار