تحلیل تکنیکال فارکس ۲۱ ژوئیه/ ۳۰ تیر:
جفت ارز دلار استرالیا دلارآمریکا AUDUSD

این جفت ارز می‌تواند بین ۱۱۶ تا ۱۹۶ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۵۸۰ با هدف قیمتی ۰.۷۱۸۰ و سپس ۰.۷۱۰۰ می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۰.۷۵۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف قیمتی ۰.۷۷۱۰ و ۰.۷۸۰۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۵۸۰
مقاومت‌ها: ۰.۷۸۰۰، ۰.۷۷۱۰، ۰.۷۵۸۰
حمایت‌ها: ۰.۷۱۸۰، ۰.۷۱۰۰، ۰.۶۹۹۰

نمودار روزانه AUDUSD
طلا

طلا می‌تواند با حفظ محدوده ۱۷۹۰ رشدی بیش از ۳% داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدودده ۱۷۹۰ با هدف قیمتی ۱۸۴۰ و ۱۸۷۰ می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۷۹۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف قیمتی ۱۷۵۵ و ۱۷۲۵ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI ضعف مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۷۹۰
مقاومت‌ها: ۱۸۹۵.۰۰، ۱۸۷۰.۰۰، ۱۸۴۰.۰۰
حمایت‌ها: ۱۷۹۰.۰۰، ۱۷۵۵.۰۰، ۱۷۲۵.۰۰

نمودار روزانه طلا
نفت WTI

نفت می‌تواند افت ۱۰.۵ درصدی داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۷۱.۴۰ با هدف قیمتی ۶۳.۴۰ و سپس ۵۹.۹۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۷۱.۴۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف قیمتی ۷۳.۵۰ و ۷۶ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال نزول بیشتر را صادر می‌کند.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۷۱.۴۰
مقاومت‌ها: ۷۶.۰۰، ۷۳.۵۰، ۷۱.۴۰
حمایت‌ها: ۶۳.۴۰، ۵۹.۹۰، ۵۶.۶۰

نمودار روزانه نفت WTI
شاخص داو جونز (Dow Jones)

شاخص داو جونز می‌تواند ۳.۵۵% رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۳۳۷۴۵ با هدف قیمتی ۳۵۰۸۵ و ۳۵۷۸۰ وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۳۳۷۴۵ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف ۳۳۲۵۰ و ۳۲۷۰۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال ادامه روند صعودی را می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۳۳۷۴۵
مقاومت‌ها: ۳۶۲۰۰، ۳۵۷۸۰، ۳۵۰۸۵
حمایت‌ها: ۳۳۷۴۵، ۳۳۲۵۰، ۳۲۷۰۰

نمودار روزانه DOW JONES
جفت ارز یورو دلار EURUSD

جفت ارز EURUSD می‌تواند بین ۶۴ تا ۱۶۴ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۱۹۸۰ با هدف قیمتی ۱.۱۷۰۰ و سپس ۱.۱۶۰۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱.۱۹۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱.۲۱۰۰ و ۱.۲۱۹۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال ادامه روند نزولی را می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۱۹۸۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۱۹۰، ۱.۲۱۰۰، ۱.۱۹۸۰
حمایت‌ها: ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۶۰۰، ۱.۱۴۹۰

نمودار روزانه EURUSD
جفت ارز دلار ین USDJPY

این جفت ارز با شکست خط روند نزولی می‌تواند بین ۱۳۴ تا ۲۳۹ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱۱۱ با هدف قیمتی ۱۰۸.۵۰ و ۱۰۷.۴۵ می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۱۱ می‌توانید با هدف قیمتی ۱۱۱.۶۵ و ۱۱۲.۲۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI ادامه داشتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۱۱.۰
مقاومت‌ها: ۱۱۲.۲۰، ۱۱۱.۶۵، ۱۱۱.۰۰
حمایت‌ها: ۱۰۸.۵۰، ۱۰۷.۴۵، ۱۰۶.۱۵

نمودار روزانه USDJPY

جفت ارز پوند دلار GBPUSD

جفت ارز GBPUSD می‌تواند بین ۵۹ تا ۱۶۹ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۳۹۶۰ با هدف قیمتی ۱.۳۵۴۰ و ۱.۳۴۳۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱.۳۹۶۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱.۴۰۹۰ و ۱.۴۲۴۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI مومنتوم نزولی را نشان می‌‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۳۹۶۰
مقاومت‌ها: ۱.۴۲۴۰، ۱.۴۰۹۰، ۱.۳۹۶۰
حمایت‌ها: ۱.۳۵۴۰، ۱.۳۴۳۰، ۱.۳۲۹۰

نمودار روزانه GBPUSD
جفت ارز فرانک دلار USDCHF

سوگیری همچنان صعودی است و این جفت ارز می‌تواند بین ۵۱ تا ۱۴۱ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۰.۹۰۸۰ با هدف قیمتی ۰.۹۲۷۰ و ۰.۹۳۶۰ می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۰.۹۰۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف قیمتی ۰.۹۰۰۰ و ۰.۸۹۲۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۹۰۸۰
مقاومت‌ها: ۰.۹۴۵۵، ۰.۹۳۶۰، ۰.۹۲۷۰
حمایت‌ها: ۰.۹۰۸۰، ۰.۹۰۰۰، ۰.۸۹۲۰

نمودار روزانه USDCHF
جفت ارز دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

جفت ارز USDCAD می‌تواند بین ۱۵۸ تا ۳۰۸ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱.۲۳۸۰ می‌توانید با هدف قیمتی ۱.۲۸۸۰ و ۱.۳۰۳۰ وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۱.۲۳۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف قیمتی ۱.۲۲۵۰ و ۱.۲۱۳۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال ادامه روند صعودی را صادر می‌کند.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۲۳۸۰
مقاومت‌ها: ۱.۳۱۷۵، ۱.۳۰۳۰، ۱.۲۸۸۰
حمایت‌ها: ۱.۲۳۸۰، ۱.۲۲۵۰، ۱.۲۱۳۰

نمودار روزانه USDCAD

منبع: trading central

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.